Privacyverklaring

Privacyverklaring
Wij zetten ons iedere dag opnieuw in om het aanbod van monstercollecties te verbeteren, te vergroten en bij te sturen en onze klanten te informeren over onze tijdelijke verkoop events zowel life als online (webshop). Het informeren van onze klanten die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief ontvangen voorafgaand aan ieder verkoop event informatie per mail, per post en of sms. We hebben hiervoor persoonsgegevens van onze klanten nodig. Wij beloven dat persoonsgegevens die onze klanten aan Monstermaatjes / XSample verstrekken alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor de klant ze aan ons heeft gegeven. Hieronder leggen we uit om welke gegevens het gaat, waar we die gegevens voor gebruiken en hoe lang en waarom we ze bewaren.

We beperken het gebruik van persoonsgegevens tot alleen die gegevens die we nodig hebben om onze klanten zo goed mogelijk te informeren. Uiteraard nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van alle persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven alleen (NAW) gegevens door aan derden, lees gespecialiseerde marketing bedrijven, wanneer dat nodig is voor de verzending van uitnodigingen voor onze tijdelijke verkoop events per mail, post of sms. Wij zijn op de hoogte van de rechten van onze klanten en zullen deze respecteren.

Gegevens die wij verwerken
Voor levering van ons product en onze dienstverlening verwerken wij de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens aangevuld met (mobiele) telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum, schoenmaat. Gegevens die wij verkrijgen door dat klanten zich zelf aanmelden voor onze nieuwsbrief via website of webshop; Jouw gegevens blijven in onze bestanden zolang als je als klant ingeschreven wilt blijven staan. Wij maken uitsluitend gebruik van klantgegevens die door klanten zelf zijn ingevuld bij het formulier "AANMELDEN NIEUWSBRIEF".
  • Onze financiële administratie als gevolg van verkopen in de webshop of per factuur via de winkel. Voor zover de wettelijke bewaartermijnen zijn voorgeschreven hanteren wij minimaal deze wettelijke termijnen, doch uiterlijk een jaar na het verstrijken van deze wettelijke bewaartermijnen.

Inschakeling andere partijen
Sommige onderdelen van onze bedrijfsvoering worden door onze leveranciers uitgevoerd. Wij delen uw gegevens met:

  • Email marketing specialisten voor de verzending van uitnodigingen/nieuwsbrieven per mail.
  • Direct mail specialisten voor de verzending van uitnodigingen/ nieuwsbrieven per post.
  • SMS specialisten voor de verzending van uitnodigingen per sms.

Deze leveranciers ontvangen niet meer dan die gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun dienst. Wij verstrekken nooit gegevens aan bedrijven waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben of die zelf geen privacyverklaring hebben afgegeven. Jouw gegevens moeten bij onze verwerkers veilig zijn. Voor zover de wettelijke bewaartermijnen dit toestaat verplichten wij onze leveranciers uw persoonsgegevens binnen 4 weken na de verwerking te verwijderen. Uiteraard mogen onze leveranciers uw gegevens nooit voor eigen doelen gebruiken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Veilig bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We beveiligen onze systemen en gebruiken encryptie daar waar dat nodig is. Wij maken back-ups om de gegevens van onze klanten te kunnen herstellen bij incidenten. Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke jij aan ons verstrekt hebt door je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je vragen of klachten hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of ons privacybeleid dan kan je  contact opnemen met:


Monstermaatjes / XSample  Postbus 294, 5170 AG Kaatsheuvel

Contactpersoon: Vivienne Chavanu E-mail: info@monstermaatjes.nl /monstermaatjes@gmail.com

Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Mocht je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebben neem dan contact met ons op!